Všeobecné ustanovenia

1.1
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti:
prevádzkovateľa tohto e-shopu a predávajúceho:
Ing. Ladislav Kysler  Poradensko obchodná firma, so sídlom Mudrochova 30, 94901 Nitra, Slovenská republika, IČO: 22817131, DIČ: 1020400942, IČ DPH: SK1020400942, spol. zapísaná v OU Živnostenské oddelenie Nitra,

ev.č.: Žo – 95/3330, reg.č. 3416/95.
(ďalej len ako “prevádzkovateľ “ alebo  “predávajúci”) a
kupujúceho: fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá elektronicky odošle objednávku na tovar alebo služby prostredníctvom elektronického obchodu www.klobucnictvo.sk. (ďalej len ako „objednávateľ“ alebo “kupujúci“)
pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.klobucnictvo.sk.

 

1.2
Kontaktné údaje predávajúceho pre kupujúcich:
Ing. Ladislav Kysler Poradensko obchodná firma
Mudrochova 30, 94901 Nitra, Slovenská republika,
IČO: 22817131,DIČ: 1020400942, IČ DPH: SK1020400942,
spol. zapísaná v OU Živnostenské oddelenie Nitra, ev.č.: Žo – 95/3330,

reg.č. 3416/95.
tel.: +421 905 624 114, e-mail: info@klobucnictvo.sk
Predávajúci je platcom DPH.

 

1.3
Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

2. Objednávka

2. 1
Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného elektronického formulára na internetovej stránke predávajúceho, následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 

2. 2
K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa. Toto potvrdenie o prijatí objednávky bude zaslané na Vami zadaný e-mail a neskoršie budú zaslané aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Objednávku si môže registrovaný objednávateľ skontrolovať priamo na stránke internetového obchodu www.klobucnictvo.sk po prihlásení. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná. Predávajúcim potvrdená a kupujúcim uhradená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky: presná špecifikácia tovaru, cena za tovar, spôsob doručenia tovaru a kontaktné informácie kupujúceho.

 

2. 3
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim. Kupujúci – spotrebiteľ odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie: Hlavné vlastnosti tovaru, celková cena tovaru, náklady na dopravu, dodanie, poštovné a ďalšie náklady a poplatky, vrátane povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar, informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

 

2. 4
Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkého tovaru uvedeného na stránkach www.klobucnictvo.sk. V prípade, že dôjde k situácii, keď nebude možnosť tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

 

2. 5
Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (slovenská pošta, doručovateľská služba, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovaváteľa vecí a je povinný výrobky na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa.

 

3. Kúpna cena a platobné podmienky


3. 1
Kúpna cena je stanovená v mene Euro a všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v emailovej sumarizácii (potvrdení) objednávky. Potvrdenie o zaplatení bude priložené k odosielanému tovaru. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

 

3. 2
Kupujúci môže zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:

– dobierkou: kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní od doručovateľa
– platba kartou 
– prevodom: kupujúci zaplatí za tovar na účet predávajúceho, č.ú: 0800757001/5600, IBAN: SK49560000000800757001, do 7 dní od prijatia e-mailu s inštrukciami k platbe
Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu tovaru sa považuje za splnenú okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 

3.3
Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania alebo iné voliteľné služby. Náklady na dopravu budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Informácia o cene prepravy je uvedená v objednávke, ako aj v emailovej sumarizácii objednávky.

 

3.4
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

 

4.Storno objednávky


4.1
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné.

4. 2
Kupujúci má právo stornovať objednávku oznámením cez kontaktný formulár na stránke www.klobucnictvo.sk, zaslaným písomne na adresu sídla  spoločnosti Ing. Ladislav Kysler Poradensko obchodná firma, Mudrochova 30, 949 01 Nitra, telefonicky na čísle +421 905 624 114 alebo e-mailom na adresu: info@klobucnictvo.sk, a to v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V zmaýsle zákona č.102/2014 Z.z.môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, alebo v týchto prípadoch:
– tovar sa už nevyrába
– nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru
– nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (napr. chybne uvedený kontakt, kupujúci je na uvedených kontaktoch nedostupný, ani neodpisuje späť cez email atď.)
– kupujúci neuhradí sumu objednávky do 7 dní od doručenia e-mailu s inštrukciami k platbe pri spôsobe úhrady: Platba prevodom na účet
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu alebo časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 14 dní.

 

 

 

 

5. Dodacie podmienky


5.1
Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci (poštou, kuriérom, dopravcom, atď) vo svojej objednávke na základe zverejneného cenníka na stránke www.klobucnictvo.sk, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak, a to na adresu oznámenú kupujúcim v jeho objednávke. Dohoda o inom spôsobe doručenia musí byť obojstranná a predávajúci ju musí potvrdiť emailom.

 

5.2
Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak dodacia lehota objednaného tovaru je 2-7 dní od uhradenia objednávky alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude kupujúceho informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky kupujúceho, zaväzuje sa dodať tento tovar kupujúcemu najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry.
Ceny poštovného, balného a dopravného spolu s príslušnými dodacími lehotami sú uvedené v samostatnom dokumente zverejnenom na stránke www.klobucnictvo.sk v sekcii „Doprava a platby“.

 

5.3
Termín odoslania bude oznámený  prostredníctvom emailu kupujúceho. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci o tom bezodkladne informuje objednávateľa, a ak nedôjde ku vzájomnej dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, resp. o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje podľa zákona č.102/2014 Z.z. do 14 dní od dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok na účet kupujúceho. Uvedené je predávajúci povinný splniť, ak spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.4
Tovar sa dodáva na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako adresu doručenia. Ak je suma objednávky hradená kupujúcim prostredníctvom služby slovenská pošta + dobierka, kuriér SPS + dobierka, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka (podľa sadzobníka uvedeného v sekcií „Doprava a platby“). Ak je suma objednávky uhradená bezhotovostným prevodom, teda platbou kartou, prostredníctvom platbou vopred na účet predávajúceho, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka (podľa sadzobníka uvedeného v sekcií „Doprava a platby“). Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom predávajúceho včas vopred neinformoval, bude prípadné opakované doručenie vykonané na jeho náklady.

 

5.5
Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto. V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a cena za dobierku bude zaťažená dvojnásobným poštovným.

 

5.6
Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal, počet kusov položiek v zásielke a aj prípadné fyzické poškodenie tovaru ihneď po doručení. V prípade zistenia vád tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

 

5.7

Dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 037/772 02 16  
fax č. 037/772 00 24 

info@soi.sk 

6. Reklamácia tovaru a záruka


6.1
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka.

 

6.2
Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné chyby. Začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku.

 

6.3
Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia.

 

6.4
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľom poskytnuté.

 

6.5
Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru.

6.6
Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar cez kontaktný formulár, resp. na adrese sídla predávajúceho resp. telefonicky na: +421 905 624 114 alebo prostredníctvom emailu na adrese: info@klobucnictvo.sk . Reklamovaný tovar následne zašle riadne zabalený (najlepšie v originálnom obale) a vždy bežným obchodným balíkom na adresu: Ing. Ladislav Kysler, Mudrochova 30, 94901 Nitra.
Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie musí byť doklad o zaplatení tovaru a popis závady.
Pri reklamácii tovaru je potrebné riadiť sa ustanoveniami reklamačného poriadku, ktorý je zverejnený na stránke www.klobucnictvo.sk

 

6.7
Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia.
V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

 

6.8

Obchodník, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby online je povinný informovať zákazníka  o účinnosti zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov ( „zákon o alternatívnom riešení sporov“). Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia svojej reklamácie, či sa domnieva, že došlo k  porušeniu jeho práv a rozhodne sa vzniknutý spor riešiť podľa ustanovení zákona o alternatívnom riešení sporov, mal by sa najprv obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo do 30 dní od odoslania žiadosti vôbec nereaguje, môže sa spotrebiteľ obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov s návrhom na začatie konania. Subjektmi alternatívneho riešenie sporov sú v zmysle zákona o alternatívnom riešení sporov Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská obchodná inšpekcia a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Spotrebiteľ  podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

 

LINK: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

 

7. Osobné údaje a ich ochrana


7.1
Prevádzkovateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje objednávateľov. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok objednávateľov v budúcnosti. Prevádzkovateľ a objednávateľ sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu.

 

7.2
Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 

7.3
Registrácia na stránke www.klobucnictvo.sk je dobrovoľná. Kupujúci registráciou na stránke súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze www.klobucnictvo.sk. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.
Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Službu zasielanie ponukových e-mailov môže kupujúci kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@klobucnictvo.sk alebo môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované

7.4
Prevádzkovateľ internetových stránok www.klobucnictvo.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim a nebudú nijako inak zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám a pod. S výnimkou situácií súvisiacich s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (informácie ako meno a adresa dodania).
Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
– Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.3215/B
– Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S.

 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


8.1
Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, informuje predajcu o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: Ing. Ladislav Kysler Poradensko obchodná firma, so sídlom Mudrochova 30, 94901 Nitra, Slovensko, email: info@klobucnictvo.sk, telefón: +421 905 624 114 alebo cez kontaktný formulár.
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako Príloha č. 1 obchodných podmienok.

 

8.2
Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať tovar, ktorý na základe kúpnej zmluvy získal.

 

8.3
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predajca akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 

9. Záverečné ustanovenia


9.1
Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

9.2
Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

9.3
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu.

 

9.4
Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

9.5
Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

Príloha č. 1 – Formulár na odstúpenie od zmluvy - (na stiahnutie tu)
Príloha č. 2 – Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy - (na stiahnutie tu)
Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Poučenie o uplatnení práva

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese

Ing. Ladislav Kysler Poradensko obchodná firma, Mudrochova 30, 94901 Nitra, Slovensko

email: info@klobucnictvo.sk

telefón: +421 905 624114

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako Príloha č. 1 obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak odošlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Názov a sídlo firmy:
Ing. Ladislav Kysler Poradensko-obchodná firma
Mudrochova 30
94901 Nitra

Mobil: 0917 523 387
E-mail: info@klobucnictvo.sk

IČO: 22817131
DIČ: 1020400942
IČ DPH: SK1020400942 

Banka: Prima Banka, a.s.
Bankové spojenie IBAN: SK49 5600 0000 0008 0075 7001 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16187/N

Prevádzka:
LK KLOBUČNÍCTVO
Štefánikova tr. 14 (pešia zóna - vchod do Domu Módy)
94901 Nitra

E-mail: predajna@klobucnictvo.sk